Hotararile autoritatii deliberative

 

2023

HCL.NR1 DIN 27.01.202312042023 privind organizarea retelei scolare pt.anul 2023-2024

HCL.NR2 DIN 27.01.202312042023 privind validarea Dispoziției nr.1/2023

HCL.NR3 DIN 27.01.202312042023 privind  aprobarea menținerii comunei Glimboca  la parteneriatul  ,,Asociatia Gal  Tara Gugulanilor””

HCL.NR4 DIN 27.01.202312042023 privind aprobarea solicitarii prelungirii  până la datade28.12.2023 a Scrisorii de garantie bancara nr. 145/2019

HCL.NR5 DIN 27.01.202312042023 privind aprobarea planului  de actiuni si lucrari de interes local  ce se vor  desfasura in anul 2023 cu familiile beneficiare de venitul minim garantat, apte de munca

HCL.NR6 DIN 27.01.202312042023 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice

HCL.NR7 DIN 27.01.202312042023 privind aprobarea Actului aditional  la contractul nr. 1736/2017

HCL.NR8 DIN 01.02.202312042023 privind aprobarea bugetului propriu al comunei  Glimboca pe anul 2023

HCL.NR 9 DIN 01.02.202312042023 privind  alocarea sumei de2000le

HCL.NR 10 DIN 01.02.202312042023 privind  aprobarea  încheierii protocolului de colaborare  cu Ministerul  Muncii și Solidarității Sociale

HCL.NR 11 DIN 01.02.202312042023 privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere  aferente  impozitelor și taxelor locale ,redevențelor  și chiriillor datorate bugetului local de către persoanelor  fizice  și juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ-teritorială a comunei Glimboca .

HCL.NR 12 DIN 24.02.202312042023privind satbilirea salarilor de baza  pentru funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului  de specialitate al primarului  comunei Glimboca.

HCL.NR 13 DIN 24.02.202312042023 privind aprobarea regulamentului de acordare  a finantarilor  nerambursabile din  bugetul  comunei  Glimboca ,pentru activitati  sportive  organizate  in bazaLegii  nr. 69/2000 a educației fizice și sportului

anexa la hcl nr13 din 24.02.202312042023

HCL nr14 DIin 24.02.202312042023privind aprobarea achizitionarii si montarii  de panouri fotovoltaice pentru statia de apa  Glimboca

HCLNR15 17 03 202315052023 privind aprobarea proiectului ,, Dotare scoala  si gradinita UAT Glimboca  ” in  cadrul PNRR , Componenta C 15

HCL NR16 29 03 202315052023  privind  aprobarea Devizului rectificat si Bugetul  indicativ pentru proiectul C 1920075A2222551103249 Amenajare Lac Pescarie

HCL NR17 29 03 202315052023 privind aprobarea  proiectului  si a cheltuielilor legate de proiect pt.obiectivul de investitii Digitalizare in folosul cetatenilor comunei Glimboca

HCL NR18 25 04 202315052023 privind participarea comunei Glimboca la Programul  privind casarea autovehicolelor  uzate , derulat in Cofinantare cu Administratia Fondului pentru mediu

HCL.NR19 DIN 28.04.202327062023 privind predarea către  M.D.L.P.A. prin Compania Națională de investiții  C.N.I . , a amplasamentelor  și asigurarea condițiilor în vederea executarii  obiectivului  de  investiții  ,, Modernizare și reabilitare drum comunal Baia ” , comuna Glimboca  , județul Caraș-Severin.

HCL.NR 20 DIN 28.04.2023 .27062023 privind aprobarea  alocării sumei de 30.000 lei în vederea finanțării  contractului nr. 1048/28.04.2023  incheiat cu ACS FCS BISTRA Glimboca pentru activități sportive  in baza legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului  pentru anul 2023

 

HCL.NR 21 DIN 26.05.202327062023 privind rectificarea bug. comunei Glimboca , jud. Caras-Severin  cu suma de 45,mii lei  în trim. II  2023 și modificare între articole  ale aceluiași  capitol bugetar.

HCL.NR 22 DIN 26.05.202327062023 privind aprobarea alocării sumei de 17,00 mii lei pt organizarea Rugii de Sfânta  Mărie în data de 15-16 08.2023

HCL.NR 23 DIN 26.05.202327062023  privind aprobarea achiziției serviciilor  de elaborare a SF în vederea depunerii unui proiect prin Fondul pentru Modernizare în România – Programul -cheie 1 :  Surse regenerabile de energie  și stocarea energiei

HCL NR 24 DIN 30.06.202324112023 privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Penticostale Betel din comuna Glimboca

HCL NR 25 DIN 28.07.202324112023privind virarea de credite bugetare pe trim III 2023

HCL NR 26 DIN 28.07.202324112023 privind aprobarea lucrarii  de reparatii pe prelungire strada Manastirii  si prelungire strada Unirii

HCL NR 27 DIN 28.07.202324112023privind aprobarea devizului estimativ pt obiectivul ,,Lucrari de reparatii Canalizare in Comuna Glimboca

HCL NR 28 DIN 28.07.202324112023privind aprobarea acordarii unui sprijinfinanciar BisericiiBaptiste Betel

HCL NR 29 DIN 08.09.202324112023privind rectificare debuget privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2022 in anul 2023

HCL NR 30 DIN 08.09.202324112023privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorarilor  de intarziere  aferente impozitelor  si taxelor locale,redeventelor  si chiriilor  datorate bugetului local de catre personele fizice si juridicecareau calitateade contribuabil al bug.local

HCL NR 31 DIN 08.09.202324112023privind aderarea comunei Glimboca la Asociatia Comunelor din R0mania

HCLNR 32 DIN 29 09 202326012023 privind  aprobarea achizitionarii serviciilor  pt eliberarea nomenclatorului stradal

HCLNR 33 DIN 29 09 202326012023privind  aprobarea achizitionarii serviciilor  pt arhivarea documentelor  emisede primaria  comunei Glimboca  si consiliul local

HCLNR 34 DIN 29 09 202326012023 privind neasumarea responsabilitatii comunei Glimboca pt programul cornul silaptele

HCLNR 35 DIN 29 09 202326012023 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de intocmire a SF pt investitia Sistem de supravegherevideo

HCLNR 36 DIN 29 09 202326012023privind aprobarea achizitionarii serviciilor de elaborarea SF pt investitia  Sistem panouri fotovoltaice pt Statia de apa

HCLNR 37 DIN 09 10 202326012024 privind virarea de credite bugetare  in bugetul comunei

HCLNR 38 DIN 27 10 202326012023privind infiintareaServiciului de gestionare a cainiilor fara stapan

HCLNR 39 DIN 27 10 202326012023privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan inscris in CF 31144 GLIMBOCA  IN 2 LOTURI

HCLNR 40 DIN 27 10 202326012023PRIVIND APROBAREA SOLICITARII PRELUNGIRII  PANA LA DATA DE 28.12.2024 A SCRISORII DE GARANTIE BANCARA

HCLNR 41 DIN 13.11.202301022023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Glimboca

HCLNR 42 DIN 13.11.202301022024 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii

HCLNR 43 DIN 13.11.202301022023privind depunerea și implementarea proiectului cu titlu ,, Asiguraea energiei din surse regenerabile de tip solar , pentru consum propriu Glimboca .

HCLNR 44 DIN 13.11.202301022023privind aprobarea SF aferenti obiectivului de investitii cu titlu ,, Asigurarea energiei din surse regenerabile de energie de tip solar , pt consum propriu UAT Glimboca

HCLNR 45 DIN 13.11.202301022023privind implementarea proiectului ,,Achizitie utilaj multifunctional pt intretinere retea de apa  si canalizare

HCLNR 46 DIN 29.11.202301022024privind rectificarea bugetului comunei Glimboca

HCLNR 47 DIN 29.11.202301022024privind stabilirea salariilorde baza pt functiile publice si contractuale  din aparatul de specialitate al primarului comunei Glimboca

HCLNR 49 DIN 08.12.202301022024privind rectificareabugetului comunei

HCLNR 50 DIN 22.12.202301022024privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2024

HCLNR 51 DIN 22.12.202301022024privind stabilirea taxelor speciale pentru anul 2024

HCLNR 52 DIN 22.12.202301022024privind alocarea sumei de 20,00 mii lei pt.serbareaCraciunului  si Anului Nou

HCLNR 53 DIN 22.12.202301022024privind aprobarea acoperirii dela bugetul locala sumelor pt serviciile desalubritate si apa -canal

HCLNR 54 DIN 22.12.202301022024privind rectificarea bugetului comunei Glimboca

HCLNR 55 DIN 22.12.202301022024privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie  Sistem de panouri solare  de 80 Kw la Statia de Pompare a Apei din Comuna Glimboca

HCLNR 56 DIN 22.12.202301022024privind aprobarea Programului anual de Achizitii publicepe anul 2024

 

 

2022

HCL NR1 11 02 2022 APROBAREA BUGETULUI COMUNEI05042022

HCL NR2 11 02 20205042022

HCL NR3 25 02 20225042022

HCL NR4 25 02 20205042022

HCL NR5 25 02 20205042022

HCL NR6 25 02 202 RECTIFICAREA BUGETULUI05042022

HCL NR 7 DIN 25 .03.202210062022DP 65 DIN 202210062022

DP 65 DIN 202210062022

DP 67 DIN 202210062022

HCL NR 8 DIN 25 .03 202210062022

HCL NR 9 DIN 25 .03 202210062022

HCL NR 10 DIN 29 .04 202210062022

HCL NR 11 DIN 29 .04 202210062022

DP NR 71 DIN 202210062022

HCL NR 12 DIN 29 .04.202210062022

HCL NR 13 DIN 29 .04.202210062022

HCL NR 14 . 26.05.202229072022

HCL NR 15 . 26.05.202229072022

HCL NR 16. 26.05.202229072022

HCL NR 17. 30.05.202229072022

hcl nr. 18.24.06.202206092022

hcl nr. 19.24.06.202206092022

hcl nr. 20.24.06.202206092022

hcl nr. 21.08.07.202206092022

hcl nr.22. 05.08.07.202206092022

hcl nr.23. 05.08.07.202206092022

HCL NR 24 DIN 23.09.202228122022

HCL NR 25 DIN 23.09.202228122022

 

 

 

HCL NR 26 DIN 23.09.202228122022

HCL NR 27 DIN 23.09.202228122022

HCL NR 28 DIN `14.10.202228122022

HCL NR 29 DIN `14.10.202228122022

HCL NR 30 DIN `28.10.202228122022

HCL NR 31 DIN `28.10.202228122022

HCL NR 32 DIN `18.11.202228122022

HCL NR 33 DIN `18.11.202228122022

HCL NR34 DIN16.12.202209022023

HCL NR35 DIN16.12.202209022023

HCL NR36 DIN16.12.202209022023

HCL NR37 DIN16.12.202209022023

HCL NR38 DIN16.12.202209022023

HCL NR39 DIN16.12.202209022023

HCL NR40 DIN27.12.202209022023 privind taxele si impozitele locale in comuna Glimboca pe anul 2023

HCL NR41 DIN27.12.202209022023 privind taxele speciale pe anul 2023 in comuna Glimboca pe anul 2023

HCL NR42 DIN27.12.202209022023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>